• Hạch toán hàng hóa bị tổn thất
  • Hạch toán hàng hóa bị tổn thất

  • Hạch toán hàng hóa bị tổn thất - Căn cứ Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) (có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2008); - Căn cứ Thông tư số 30/2008/TT-BTC ngày 16/04/2008 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ...