Hạch toán hàng hóa bị tổn thất

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Saturday 03/11/2012 - 10884 lượt xem.

Hạch toán hàng hóa bị tổn thất

– Căn cứ Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) (có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2008);

– Căn cứ Thông tư số 30/2008/TT-BTC ngày 16/04/2008 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT (có hiệu lực thi hành từ ngày 10/5/2008 đến ngày 31/12/2008);

– Căn cứ Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT ( áp dụng từ ngày 01/01/2009);

– Căn cứ Thông tư số 06/2008/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT (có hiệu lực từ ngày 01/03/2012);

– Căn cứ Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) (áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2007, 2008);

– Căn cứ Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN (áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2009);

– Căn cứ Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/02/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN;

– Căn cứ Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN (có hiệu lực từ kỳ tính thuế năm 2012);

Do chính sách thuế qua từng thời kỳ được quy định khác nhau nên hàng hóa bị hư hỏng, bị hủy bỏ được chấp nhận khấu trừ thuế GTGT và hạch toán chi phí khác nhau theo từng giai đoạn như sau:

Khấu trừ thuế GTGT

 

+ Từ ngày 01/01/2008 đến ngày 29/02/2012 thuế GTGT đầu vào của hàng hoá bị hư hỏng không được khấu trừ.

 + Từ ngày 01/03/2012 được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hoá bị tổn thất không được bồi thường.

 

Hạch toán chi phí

+ Từ kỳ tính thuế năm 2008 đến hết năm 2010: hàng hoá bị tổn thất bể vỡ Công ty không được tính vào chi phí được trừ khi khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

+ Kỳ tính thuế năm 2011: giá trị hàng hoá tổn thất nếu có đầy đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh theo quy định và nằm trong định mức doanh nghiệp xây dựng được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

+ Từ kỳ tính thuế năm 2012: giá trị hàng hoá tổn thất, bễ vỡ không được bồi thường được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

hang hoa bi ton that

Diễn đàn Webketoan