Quyết định 626/QĐ-BTC – sửa đổi, thay thế thủ tục quyết toán Thuế thu nhập doanh nghiệp và thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Monday 18/04/2016 - 5352 lượt xem.

Các thủ tục sửa đổi, thay thế:

– Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (cấp cục thuế)
– Thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định (cấp cục thuế)
– Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (cấp chi cục thuế)
– Thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định (cấp chi cục thuế)

8 thủ tục hành chính bị bãi bỏ:

– Giải trình về tài sản, hàng hóa bị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN (cấp Cục thuế)
– Giải trình về hàng hóa bị hư hỏng do hết hạn sử dụng, do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN (cấp Cục thuế)
– Thông báo định mức chính của những sản phẩm chủ yếu của doanh nghiệp (cấp Cục thuế)
– Kê khai và nộp thuế đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ ở nước ngoài (cấp Cục thuế)
– Giải trình về tài sản, hàng hóa bị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN (cấp Chi cục Thuế)
– Giải trình về hàng hóa bị hư hỏng do hết hạn sử dụng, do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN (cấp Chi cục Thuế)
– Thông báo định mức chính của những sản phẩm chủ yếu của doanh nghiệp (cấp Chi cục Thuế)
– Kê khai và nộp thuế đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ ở nước ngoài (cấp Chi cục Thuế)

Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp – cấp cục thuế, chi cục thuế
Trình tự thực hiện:
– Lập hồ sơ và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất là ngày thứ 90, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với trường hợp quyết toán năm
– Chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sác nhập, chuyển đổi hình thức sở hửu và chấm dứt hoạt động đối với các hoạt động trên.
Cách thức thực hiện:
– Nộp trực tiếp: Cục thuế (chi cục thuế)
– Gửi qua hệ thống bưu chính
– Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế
Thành phần, số lượng hồ sơ:
Hồ sơ đính kèm khi kê khai, nộp thuế đối với hoạt động đầu tư nước ngoài:
+ Bản chụp tờ khai thuế thu nhập nước ngoài có xác nhận người nộp thuế.
+ Bản chụp chứng từ nộp thuế ở nước ngoài có xác nhận người nộp thuế hoặc bản gốc xác nhận của cơ quan thuế nước ngoài về số thuế đã nộp hoặc bản chụp chứng từ có giá trị tương đương có xác nhận của người nộp thuế.
Có chi phí liên quan đến giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh (lưu tại doanh nghiệp) hồ sơ được tính vào chi phí được trừ như sau:
+ Biên bản kiểm kê giá trị tài sản bị tổn thất, hư hỏng do doanh nghiệp lập.
Biên bản phải xác định rõ giá trị tổn thất, hư hỏng; nguyên nhân, trách nhiệm về những tổn thất, hư hỏng; chủng loại; số lượng, giá trị hàng hóa có thể thu hồi được(nếu có) kèm theo bảng xuất nhập tồn hàng hóa bị tổn thất, hư hỏng có xác nhận do đại diện hợp pháp của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật.
+ Hồ sơ bồi thường thiệt hại(nếu có).
+ Hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường.
Cho thuê tài sản của cá nhân, hồ sơ để xác định chi phí được trừ là:
+ Hợp đồng thuê tài sản
+ Chứng từ trả tiền thuê tài sản
+ Chứng từ nộp thuế thay cho cá nhân
Tờ khai thuế TNDN mẫu số 03/TNDN ban hành theo thông tư 151/2014/TT-BTC
Báo cáo tài chính năm hoặc báo cáo tới thời điểm chia, tách,…
Một số phụ lục kèm theo tờ khai

Quyết định có hiệu lực từ ngày 06/08/2015

Xem chi tiết và dowload quyết định: Tại đây

Diễn đàn Webketoan

Tags: