Cập nhật văn bản thuế và bảo hiểm mới

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Friday 21/10/2016 - 6349 lượt xem.

THUẾ

1. Công văn 4738/TCT-CS, ngày 13/10/2016 về việc hạch toán chi phí bảo hành


Căn cứ: Khoản 1, Điều 6, Thông tư 78/2014/TT-BTC

Theo Tổng cục Thuế: đối với khoản chi phí bảo hành thì cần xem xét việc doanh nghiệp có thực hiện bảo hành sản phẩm miễn phí cho khách hàng hay không, trong hợp đồng bán hàng có quy định doanh nghiệp chịu trách nhiệm bảo hành sản phẩm đã bán với tư cách là nhà sản xuất hay không và doanh nghiệp có thực hiện trích, lập, sử dụng các khoản dự phòng bảo hành sản phẩm , hàng hóa có đúng với quy định về chế độ kế toán hay không.

Trên cơ sở đó mới có căn cứ xem xét đến việc kê khai và hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN dựa trên các hồ sơ, chứng từ như:

+ Biên bản kiểm tra sản phẩm(do các trạm bảo hành lập)

+ Phiếu bảo hành sản phẩm (nằm trong thời hạn bảo hành);

+ Phiếu xuất kho sản phẩm đổi bảo hành;

+ Phiếu nhập kho khi nhận lại sản phẩm lỗi cần thay thế.

2. Công văn 4245/TCT-CS, ngày 16/09/2016
Văn bản trả lời vướng mắc liên quan đến khoản vay được xóa nợ

3. Công văn 4753/TCT-CS, ngày 13/10/2016 về chi phí lãi vay


Căn cứ:
– Điểm 2.15, Khoản 2, Mục IV, Phần C, Thông tư 130/2008/TT-BTC
– Điểm 2.18, Khoản 2, Điều 4, Thông tư 96/2015/TT-BTC
Theo đó:
Chi phí lãi vay tương ứng với vốn điều lệ còn thiếu theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

Trường hợp số tiền vay nhỏ hơn hoặc bằng số vốn điều lệ còn thiếu thì toàn bộ lãi tiền vay là khoản chi không được trừ.
Trường hợp số tiền vay lớn hơn số vốn điều lệ còn thiếu theo tiến độ góp vốn:
+ Nếu doanh nghiệp phát sinh nhiều khoản vay thì khoản chi trả lãi tiền vay không được trừ bằng (=):

( Tỷ lệ(%) giữa vốn điều lệ còn thiếu trên tổng số tiền vay ) x (tổng số lãi vay)

+ Nếu doanh nghiệp chỉ phát sinh một khoản vay thì khoản chi trả lãi tiền vay không được trừ bằng:

(Số vốn điều lệ còn thiếu) x (lãi suất của khoản vay) x (thời gian góp vốn điều lệ còn thiếu).

Công văn 2826/TCT-CS, ngày 25/07/2014 hướng dẫn trường hợp cụ thể doanh nghiệp có nhiều khoản vay với mức lãi suất và kỳ hạn khác nhau, tổng số khoản vay vượt quá số vốn điều lệ còn thiếu.


BẢO HIỂM

Công văn 4027/BHXH-ST, ngày 14/10/2016


Văn bản hướng dẫn rà soát, bàn giao sổ cho người lao động quản lý theo Luật BHXH

Diễn đàn Webketoan