Một số thông tin về thuế

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Saturday 14/05/2016 - 5512 lượt xem.
  • Thuế GTGT nhà thầu nếu qua thanh tra thuế sẽ không được khấu trừ bổ sung

Căn cứ:  Điều 14, Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013
Theo đó: Trường hợp Công ty có ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài nhưng Công ty không kê khai, nộp thuế thay nhà thầu theo quy định và bị cơ quan thuế truy thu khi thanh tra tại trụ sở Công ty thì số thuế GTGT bị truy thu sẽ không được khấu trừ bổ sung.
Nguồn tham khảo: Công văn 1964/TCT-CS, ngày 09/05/2016

  • Được quyền khiếu nại nếu cho rằng quyết định xử phạt của cơ quan thuế là chưa phù hợp 

Căn cứ:

– Điều 7, Điều 9, Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 của Quốc hội
Theo đó:
– Trường hợp doanh nghiệp bị cơ quan thuế ra quyết định xử phạt, nếu cho rằng quyết định xử phạt là chưa phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của doanh nghiệp thì doanh nghiệp có thể thực hiện trình tự, thủ tục khiếu nại theo quy định của Luật khiếu nại
Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính,…

Nguồn tham khảo: Công văn 1590/TCT-CS, ngày 15/04/2016

Diễn đàn Webketoan

Tags: