• Chiết khấu thương mại, cách hạch toán
  • Chiết khấu thương mại, cách hạch toán

  • I/. Quy định kế toán về chiết khấu thương mại: Căn cứ vào điều 81 Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 qui định về chiết khấu thương mại Chiết khấu thương mại là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn nhưng chưa được...

  • Lập chứng từ cho khoản chiết khấu chi hỗ trợ cho khách hàng
  • Lập chứng từ cho khoản chiết khấu chi hỗ trợ cho khách hàng

  • Căn cứ: - Mục VIII, Thông tư 161/2007/TT-BTC - Chuẩn mực kế toán số 14 của Quyết định 149/2001/QĐ-BTC - Khoản 1, Điều 5, Chương I, Thông tư 219/2013/TT-BTC - Khoản 22, Điều 7, Chương II, Thông tư 219/2013/TT-BTC - Điểm 2.5, Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC Theo đó: - Khoản...