• Chiêu sinh lớp Kế Toán Trưởng Doanh Nghiệp – K118
  • Chiêu sinh lớp Kế Toán Trưởng Doanh Nghiệp – K118

  • THÔNG BÁO CHIÊU SINH KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP – K118 Căn cứ Điều 54 Luật kế toán số 88/2015/QH13; Điều 21 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn & điều kiện của kế toán trưởng. Căn cứ Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ...