• Chính sách thuế xuất, nhập khẩu áp dụng từ tháng 04/2021
  • Chính sách thuế xuất, nhập khẩu áp dụng từ tháng 04/2021

  • Ngày 11/03 vừa rồi, Chính phủ vừa bán hàng Nghị định 18/2021/NĐ-CP, sửa đổi Nghị định 134/2016/NĐ-CP.  Hàng loạt chính sách thuế xuất nhập khẩu (XNK) đã được sửa đổi tại Nghị định này, gồm: Thuế suất đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt...