• Hướng dẫn đăng ký sử dụng hóa đơn
  • Hướng dẫn đăng ký sử dụng hóa đơn

  • Khi một doanh nghiệp khi mới thành lập thì việc đầu tiên đó là làm các thủ tục ban đầu với thuế, sau đó phát sinh bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng...