• Chương trình đào tạo Kiểm toán thực hành
  • Chương trình đào tạo Kiểm toán thực hành

  • Khóa học Kiểm toán thực hành được UniTrain thiết kế giúp các học viên không chỉ tiếp cận với các kỹ thuật kiểm toán hiện đại, cập nhật kiến thức theo chuẩn mực quốc tế mà còn thực hành các kỹ năng qua case study thực tế trong 7 buổi...