• Đầu tư mở rộng – Những vấn đề cần lưu ý
  • Đầu tư mở rộng – Những vấn đề cần lưu ý

  • Đầu tư mở rộng nhưng ưu đãi có được mở rộng hay không lại là một câu hỏi có nhiều giải đáp qua từng thời kỳ. Dự án mở rộng trước năm 2009 thì được ưu đãi; giai đoạn 2009 - 2013 thì bị từ chối ưu đãi nhưng đến 2014...