• Quy chế mới hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán
  • Quy chế mới hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán

  • Ngày 25/01/2017, Quyết định 87/QĐ-UBCK được ban hành Đối tượng áp dụng: Các công ty chứng khoán, nhà đầu tư thực hiện giao dịch ký quỹ và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động giao dịch ký quỹ chứng khoán. [caption id="" align="aligncenter" width="450"]          ...