Quy chế mới hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Wednesday 08/02/2017 - 5397 lượt xem.

Ngày 25/01/2017, Quyết định 87/QĐ-UBCK được ban hành

Đối tượng áp dụng: Các công ty chứng khoán, nhà đầu tư thực hiện giao dịch ký quỹ và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động giao dịch ký quỹ chứng khoán.

                                 Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

                         

So với quy định cũ, Quy chế này có bổ sung một số trường hợp chứng khoán không được giao dịch ký quỹ, như:

+ Chứng khoán của Công ty niêm yết nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế;
+ Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin báo cáo tài chính năm đã kiểm toán, báo cáo tài chính bán niên đã soát xét quá 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin hoặc hết thời gian gia hạn công bố thông tin theo quy định;
+ Chứng khoán của Công ty niêm yết chậm công bố BCTC năm, BCTC bán niên quá 5 ngày… (Điều 3).

                                    Nhà đầu tư nước ngoài sẽ bị hạn chế giao dịch ký quỹ

Và một số điểm mới như sau:
– Khách hàng là nhà đầu tư nước ngoài bị hạn chế giao dịch ký quỹ….(Điều 10)
– Tài khoản giao dịch ký quỹ không được mở cho các đối tượng dưới đây:
+  Là những đối tượng sau trong công ty chứng khoán: chủ sở hữu, cổ đông lớn, thành viên góp vốn, thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc), kế toán trưởng, các chức danh khác do Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ sở hữu công ty chứng khoán bổ nhiệm và những người có liên quan đến các đối tượng trên;
+  Là pháp nhân đang trong tình trạng giải thể, phá sản theo các quy định của pháp luật hiện hành;

…..(Điều 13)

Mục lục quy chế hướng dẫn:

Chương I : QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Điều 2. Giải thích từ ngữ

Chương II: CHỨNG KHOÁN ĐƯỢC PHÉP GIAO DỊCH MUA KÝ QUỸ

Điều 3. Chứng khoán được giao dịch ký quỹ
Điều 4. Lựa chọn và công bố danh sách chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ

Chương III : QUY ĐỊNH VỀ KÝ QUỸ, THẾ CHẤP TÀI SẢN VÀ XỬ LÝ TÀI SẢN THẾ CHẤP

Điều 5. Tỷ lệ ký quỹ ban đầu, tỷ lệ ký quỹ duy trì
Điều 6. Xác định tỷ lệ ký quỹ
Điều 7. Lệnh gọi yêu cầu ký quỹ bổ sung
Điều 8. Xử lý tài sản thế chấp

Chương IV: HẠN MỨC, HẠN CHẾ, LÃI SUẤT VÀ THỜI HẠN CHO VAY GIAO DỊCH KÝ QUỸ

Điều 9. Hạn mức cho vay giao dịch ký quỹ
Điều 10. Hạn chế giao dịch ký quỹ
Điều 11. Thời hạn, lãi suất, cách tính tiền lãi vay cho vay giao dịch ký quỹ

Chương V: TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH KÝ QUỸ

Điều 12. Hợp đồng mở tài khoản giao dịch ký quỹ
Điều 13. Trách nhiệm quản lý tài khoản giao dịch ký quỹ
Điều 14. Nghĩa vụ báo cáo của công ty chứng khoán
Điều 15. Tự nguyện chấm dứt thực hiện giao dịch ký quỹ
Điều 16. Ngừng thực hiện giao dịch ký quỹ

Chương VI: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 17. Tổ chức thực hiện

Tải quyết định: TẠI ĐÂY

 

Diễn đàn Webketoan