• Hoàn thuế TNCN năm 2012
  • Hoàn thuế TNCN năm 2012

  • Hoàn thuế TNCN 2012 Việc hoàn thuế TNCN 2012 được quy định trong Điều 46 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính và Công văn 187/TCT-TNCN ngày 15 tháng 1 năm 2013 về việc hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2012 1. Trường hợp cá nhân...