• Những trường hợp không được hoàn thuế GTGT
  • Những trường hợp không được hoàn thuế GTGT

  • - Điều 1 Luật số 106/2016/QH13, ngày 06/04/2016 - Khoản 1, Điều 1, Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13, ngày 20/11/2012 - Nghị định số 100/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 - Thông tư số 130/2016/TT-BTC, ngày 12/8/2016 - Thông tư số 204/2015/TT-BTC, ngày 21/12/2015 - Thông tư số 99/2016/TT-BTC, ngày 29/6/2016 Theo đó: - Đối với hàng hóa,...