• Hướng dẫn thực hiện các chế độ BHXH từ ngày 1/7/2017
  • Hướng dẫn thực hiện các chế độ BHXH từ ngày 1/7/2017

  • Ngày 29/6, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 2696/BHXH-CSXH,  hướng dẫn thực hiện các chế độ BHXH từ ngày 1/7/2017. Theo đó: 1. Đối với chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe: - Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền...