• Những hướng dẫn về thuế của Tổng cục thuế
  • Những hướng dẫn về thuế của Tổng cục thuế

  • Mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt thì phải lập bảng kê như thế nào để khoản chi mua hàng này được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế? Hỏi: Tôi được biết theo quy định mới của Bộ Tài chính thì doanh...