• Thông báo Nâng cấp HTKK 3.8.0, iHTKK 3.6.0, iTaxViewer1.4.2
  • Thông báo Nâng cấp HTKK 3.8.0, iHTKK 3.6.0, iTaxViewer1.4.2

  • Vừa qua Tổng cục thuế vừa có thông báo Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.8.0, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.6.0, ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.4.2...