• Nâng cấp HTKK phiên bản 3.4.6, iHTKK phiên bản 3.4.7
  • Nâng cấp HTKK phiên bản 3.4.6, iHTKK phiên bản 3.4.7

  • TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO V/v: Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.4.6, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.4.7, ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.3.1 đáp ứng yêu cầu...