• Chi trả chế độ cho lao động nam khi vợ sinh con
  • Chi trả chế độ cho lao động nam khi vợ sinh con

  • Trường hợp người vợ sinh con nhưng người chồng vẫn đi làm bình thường, vẫn hưởng lương từ cơ quan thì người chồng không thuộc đối tượng hưởng chế độ nam nghỉ việc khi vợ sinh con. Hỏi: Ông Nguyễn Tiến Kiên (TP. Hà Nội) đóng BHXH được 12 năm, vợ ông...