• Lao động nghỉ ngang có được chốt và trả lại sổ BHXH?
  • Lao động nghỉ ngang có được chốt và trả lại sổ BHXH?

  • Căn cứ: - Khoản 2, Khoản 3, Điều 37, Luật Lao động - Điều 43, Luật Lao động - Khoản 3, Điều 126, Luật lao động - Khoản 2, Khoản 3, Điều 47, Luật lao động Theo đó: [caption id="" align="alignnone" width="428"] Lao động tự ý nghỉ việc không báo trước[/caption] - Trường hợp người lao động...