• Trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn
  • Trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn

  • Căn cứ: - Điểm 2.19, Điều 4, Thông tư 96/2015/TT-BTC - Điều 1, Thông tư 89/2013/TT-BTC Theo đó: [caption id="" align="aligncenter" width="441"] Trích lập dự phòng đầu tư dài hạn đối với các khoản đầu tư phải trình bày theo phương pháp giá gốc, không áp dụng các khoản đầu tư trình bày...