Trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Thursday 10/11/2016 - 10252 lượt xem.

Căn cứ:
– Điểm 2.19, Điều 4, Thông tư 96/2015/TT-BTC
– Điều 1, Thông tư 89/2013/TT-BTC

Theo đó:

Trích lập dự phòng đầu tư dài hạn đối với các khoản đầu tư phải trình bày theo phương pháp giá gốc, không áp dụng các khoản đầu tư trình bày theo phương pháp vốn chủ sở hữu

 

– Doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu doanh nghiệp trích, lập và sử dụng khoản dự phòng đầu tư tài chính dài hạn theo đúng hướng dẫn của BTC.

– Doanh nghiệp được trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn đối với các khoản vốn doanh nghiệp đang đầu tư vào tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của pháp luật và các khoản đầu tư dài hạn khác phải trích lập dự phòng nếu tổ chức kinh tế mà doanh nghiệp đang đầu tư bị lỗ ( trừ trường hợp lỗ theo kế hoạch đã được xác định trong phương án kinh doanh trước khi đầu tư).

– Trích lập dự phòng đầu tư dài hạn đối với các khoản đầu tư được trình bày theo phương pháp giá gốc, không áp dụng cho các khoản đầu tư trình bày theo phương pháp vốn chủ sở hữu theo quy định của pháp luật.

– Mức trích lập dự phòng cho mỗi khoản đầu tư tài chính bằng số vốn đã đầu tư và tính theo công thức quy định:

Nguồn tham khảo: Công văn 5102/TCT-CS, ngày 03/11/2016

Diễn đàn Webketoan