• Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017
  • Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017

  • Ngày 12/06/2017, Quốc hội ban hành Luật số 04/2017/QH14 Luật này quy định về: - Nguyên tắc, nội dung, nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; - Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 1. Tiêu chí xác định doanh...