Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Wednesday 12/07/2017 - 7328 lượt xem.

Ngày 12/06/2017, Quốc hội ban hành Luật số 04/2017/QH14

Luật này quy định về:
– Nguyên tắc, nội dung, nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;
– Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

1. Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa

 

Ghi chú:
                   NV: Nguồn vốn
                   DT: Doanh thu

Doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa.

Doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa được xác định theo lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp và xây dựng; thương mại và dịch vụ.

Nếu đáp ứng các tiêu chí nêu trên, doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ chung như sau:

– Hỗ trợ thuế, kế toán

+ Doanh nghiệp nhỏ và vừa được áp dụng có thời hạn mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường áp dụng cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

+ Doanh nghiệp siêu nhỏ được áp dụng các thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán đơn giản theo quy định của pháp luật về thuế, kế toán.

Hỗ trợ tiếp cận tín dụng

Trong từng thời kỳ, Chính phủ quyết định chính sách hỗ trợ tổ chức tín dụng tăng dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa; khuyến khích tổ chức tín dụng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa dựa trên xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp và biện pháp phù hợp khác; khuyến khích thành lập tổ chức tư vấn độc lập để xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp nhỏ và vừa.

– Hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý
…..

Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh thì được:

+ Tư vấn, hướng dẫn miễn phí về hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp;

+ Miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu; miễn phí thẩm định, phí, lệ phí cấp phép kinh doanh lần đầu đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu;

+ Tư vấn, hướng dẫn miễn phí về các thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu;

+ Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp;
+ Miễn, giảm tiền sử dụng đất có thời hạn theo quy định của pháp luật về đất đai.
…. và nhiều chính sách hỗ trợ khác.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Xem chi tiết, đầy đủ và tải Luật: TẠI ĐÂY

Diễn đàn Webketoan