• Mức lương cơ sở chính thức tăng lên 1.300.000 đồng từ 01/07/2017
  • Mức lương cơ sở chính thức tăng lên 1.300.000 đồng từ 01/07/2017

  • Ngày 24/04/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 47/2017/NĐ-CP. Theo đó, có một số điểm đáng lưu ý từ 01/07/2017: - Mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.210.000đồng/tháng lên 1.300.000đồng/tháng; - Mức trần đóng BHXH, BHYT hàng tháng sẽ tăng lên từ 24.200.000 đồng lên 26.000.000 đồng. (Mức lương tháng đóng BHXH, BHYT tối đa...