• Mức lương tối thiểu vùng năm 2019
  • Mức lương tối thiểu vùng năm 2019

  • Quy định mức lương tối thiểu vùng 2019 Mức lương tối thiểu vùng năm 2019 được quy định tại Nghị định 157/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018. Mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ...