• Phân loại doanh nghiệp nhỏ và vừa theo nghị định 39
  • Phân loại doanh nghiệp nhỏ và vừa theo nghị định 39

  • Ngày 11/3/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 39/NĐ-CP chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế cho Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và...