• Hội thảo cập nhật chính sách thuế kỳ tháng 5/2018
  • Hội thảo cập nhật chính sách thuế kỳ tháng 5/2018

  • Thay đổi chính sách thuế giúp đơn giản hoá các quy trình, thủ tục giúp đối tượng áp dụng dễ dàng trong công tác thực hiện, tiết kiệm thời gian và dễ dàng quản lý đối với cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, sự thay đổi chính sách thuế liên...