• Quy trình mới về đóng hưởng BHXH
  • Quy trình mới về đóng hưởng BHXH

  • Ngày 14/04/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quyết định 595/QĐ-BHXH Quyết định này bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 01/05/2017, thay thế Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015, hướng dẫn về: - Hồ sơ, quy trình nghiệp vụ, quyền và trách nhiệm của cá nhân, cơ quan,...