• Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2019 (tiếp theo)
  • Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2019 (tiếp theo)

  • IV. Một số nội dung khác 1. Thu nhập chịu thuế Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương tiền công được xác định theo hướng dẫn tại thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013; Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 /8/2014; Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014; Thông tư...

  • Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2019
  • Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2019

  • I. Đối tượng phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân 1. Cá nhân có thu nhập chịu thuế từ tiền lương tiền công phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán...