• Năm 2019, có phải nộp thang bảng lương không?
  • Năm 2019, có phải nộp thang bảng lương không?

  • Theo Nghị định 157/2018/NĐ-CP, bắt đầu từ 01/01/2019 sẽ thay đổi mức lương tối thiểu vùng năm 2019. Cụ thể:   Vậy đối với những doanh nghiệp đang có mức lương tối thiểu vùng thấp hơn mức lương của năm 2019 có phải nộp lại thang bảng lương hay không? - Trên 10 lao động:...