• Danh sách doanh nghiệp bị thanh tra BHXH năm 2019
  • Danh sách doanh nghiệp bị thanh tra BHXH năm 2019

  • Vừa qua, Bộ lao động thương binh xã hội vừa ban hành quyết  định 1421/QĐ-LĐTBXH. Ban hành kèm theo quyết định này là kế hoạch thanh tra năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Bao gồm: Danh sách các doanh nghiệp được thanh tra về chấp hành...