• Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2019
  • Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2019

  • (Kèm theo Công văn số 2446/TCT-TCCB ngày 17/6/2019 của Tổng cục Thuế) Căn cứ Kế hoạch thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 943/QĐ-BTC ngày 04/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển công chức Tổng cục...