• Thử việc có phải đóng BHXH bắt buộc từ năm 2018?
  • Thử việc có phải đóng BHXH bắt buộc từ năm 2018?

  • Bắt đầu 01/01/2018 sẽ có nhiều thay đổi về BHXH. Cùng xem phân tích dưới đây: Căn cứ: Điều 4 Quyết định 595/QĐ-BHXH Điều 2, Điều 124 Luật BHXH số 58/2014/QH13 “Điều 4. Đối tượng tham gia theo quy định tại Điều 2 Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau: 1....