• Chặn chuyển giá thông qua thuế tối thiểu toàn cầu
  • Chặn chuyển giá thông qua thuế tối thiểu toàn cầu

  • Áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu (thuế TTTC) từ đầu năm 2024 được kì vọng sẽ là công cụ hữu hiệu ngăn chặn vấn nạn chuyển giá, thất thu thuế. Đồng thời, triển khai thuế TTTC góp phần tăng nguồn thu ngân sách nhà nước từ phần thu thuế bổ...