• Học cách đọc số 0 bằng tiếng anh
  • Học cách đọc số 0 bằng tiếng anh

  • CHƯƠNG TRÌNH BÌNH DÂN HỌC VỤ TIẾNG ANH DÀNH CHO KẾ TOÁN VIÊN  Bài 1: Về cách đọc số 0   “If you can actually count your money, then you are not really a rich man.” - John Paul Getty Accountants often have to deal with numbers and figures as part of their job. Since...