• Trách nhiệm kế toán không chỉ dừng lại khi nghỉ việc
  • Trách nhiệm kế toán không chỉ dừng lại khi nghỉ việc

  • Theo khoản 3 Điều 51 Luật kế toán 88/2015/QH13, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 “ Người làm kế toán có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán, thực hiện các công việc được phân công và chịu trách nhiệm về chuyên môn, nghiệp vụ...