• Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 08/2017
  • Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 08/2017

  • Kho bạc Nhà nước ban hành thông báo 3623/TB-KBNN, thông báo về tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 08 năm 2017, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau: [caption id="" align="aligncenter" width="405"]                ...