• Thống kê tỷ giá hạch toán ngoại tệ trong năm 2021
  • Thống kê tỷ giá hạch toán ngoại tệ trong năm 2021

  • Tỷ giá hạch toán được áp dụng trong các nghiệp vụ: – Quy đổi và hạch toán thu chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ. – Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà...