• Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 11/2018
  • Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 11/2018

  • Vừa qua, Kho bạc Nhà nước vừa ban hành thông báo  Số: 5362/TB-KBNN tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 11 năm 2018, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau:   1/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD)...