• Những văn bản thuế mới ban hành năm 2021
  • Những văn bản thuế mới ban hành năm 2021

  • 1. Thuế TNDN - Nghị định 44/2021/NĐ-CP: hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 Ngày ban hành: 31/03/2021 Hiệu...