• Quản lý công nợ hiệu quả, không lo thiếu vốn
  • Quản lý công nợ hiệu quả, không lo thiếu vốn

  • Quản lý công nợ là việc theo dõi các khoản phải thu, phải trả mà kế toán viên thực hiện nhằm đảm bảo dòng tiền cũng như để công ty không bị hụt vốn sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, việc kinh doanh không phải lúc nào cũng thuận lợi...