• Phí bảo hiểm không bắt buộc không tính thuế TNCN
  • Phí bảo hiểm không bắt buộc không tính thuế TNCN

  • Căn cứ: Khoản 3, Điều 11; Khoản 1, Điều 25, Thông tư 92/2015/TT-BTC Theo đó: [caption id="" align="alignnone" width="602"] Bảo hiểm sức khỏe không bắt buộc được miễn thuế TNCN[/caption] Trường hợp doanh nghiệp mua cho người lao động bảo hiểm sức khỏe không bắt buộc hoặc các loại bảo hiểm không bắt...