• Một số thông tin về BHYT cần biết
  • Một số thông tin về BHYT cần biết

  • *Tăng mức hưởng BHYT theo mức lương cơ sở mới Ngày 06/06/2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành công văn hướng dẫn điều chỉnh các mức hưởng BHYT theo lương cơ sở mới 1.210.000 đồng/tháng quy định tại Nghị định số 47/2016/NĐ-CP Theo đó: • Người có thẻ BHYT...