Một số thông tin về BHYT cần biết

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Thursday 09/06/2016 - 6643 lượt xem.

*Tăng mức hưởng BHYT theo mức lương cơ sở mới

Ngày 06/06/2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành công văn hướng dẫn điều chỉnh các mức hưởng BHYT theo lương cơ sở mới 1.210.000 đồng/tháng quy định tại Nghị định số 47/2016/NĐ-CP

Theo đó:
• Người có thẻ BHYT đi khám, chữa bệnh đúng quy định, có tổng chi phí một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 181.500 đồng (một trăm tám mốt nghìn năm trăm đồng) tương đương 15% mức lương cơ sở không phải thực hiện cùng chi trả.

• Mức chi trả tối đa cho một lần sử dụng dịch vụ cao, chi phí lớn của một số đối tượng theo quy định là 48.400.000 đồng (bốn mươi tám triệu bốn trăm nghìn đồng) tương đương 40 tháng lương tối thiểu.

• Mức cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở là 7.260.000 đồng (bảy triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng).

Các quy định trên được thực hiện từ ngày 01/5/2016.

Nguồn: Công văn 2046/BHXH-CSYT , ngày 06/06/2016

*Người lao động không trả thẻ cho doanh nghiệp, xử lý như thế nào?

Khi có điều chỉnh giảm người tham gia BHYT, Doanh nghiệp lập hồ sơ gửi cơ quan BHXH theo quy định tại Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 và Quyết định số 1559/QĐ-BHXH ngày 25/12/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Trường hợp người tham gia không trả thẻ BHYT thì tại cột ghi chú trên Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (mẫu D02-TS) ghi nội dung “chưa nộp lại thẻ BHYT cho đơn vị”, viết tắt là “CNT”.

Nguồn: Công văn 1814/BHXH-ST, ngày 24/05/2016

Diễn đàn Webketoan