• Cập nhật một số văn bản thuế mới
  • Cập nhật một số văn bản thuế mới

  • 1. Hệ thống danh mục điện tử dùng chung trong lĩnh vực tài chính Ngày 28/02/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 18/2017/TT-BTC. Thông tư này quy định về việc xây dựng, cập nhật, khai thác và sử dụng Hệ thống Danh mục điện tử dùng chung trong lĩnh vực...