Cập nhật một số văn bản thuế mới

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Monday 17/04/2017 - 6911 lượt xem.

1. Hệ thống danh mục điện tử dùng chung trong lĩnh vực tài chính

Ngày 28/02/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 18/2017/TT-BTC.

Thông tư này quy định về việc xây dựng, cập nhật, khai thác và sử dụng Hệ thống Danh mục điện tử dùng chung trong lĩnh vực Tài chính.

Hệ thống Danh mục điện tử dùng chung trong lĩnh vực Tài chính (gọi tắt là Hệ thống Danh mục dùng chung) là một cơ sở dữ liệu tập hợp các danh mục được phân loại, kiểm tra, đánh giá, xử lý, tích hợp, số hóa, chuẩn hóa và sắp xếp, lưu trữ một cách hệ thống để cập nhật, khai thác và sử dụng trong lĩnh vực tài chính thông qua phương tiện điện tử.

Người sử dụng hệ thống là cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, tổ chức, đơn vị truy cập vào cơ sở dữ liệu theo quyền khai thác nhất định để thực hiện các nhiệm vụ do cấp có thẩm quyền giao.

Bộ Tài chính khuyến khích và tạo điều kiện đối với việc sử dụng Hệ thống Danh mục dùng chung cho hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp có tham gia trao đổi dữ liệu điện tử với Bộ Tài chính để đảm bảo tính kết nối thông suốt, đồng bộ và khả năng chia sẻ, trao đổi thông tin an toàn, thuận tiện giữa các cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp với Bộ Tài Chính.

Tải Thông tư: TẠI ĐÂY

2. Sửa đổi, bổ sung về quy định đối với chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.

                                                 Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet

Thông tư 23/2017/TT-BTC ban hành vào ngày 16/03/2017.

Thông tư này sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2016/TT-BTC như sau:

– Điều kiện giao dịch chứng khoán phái sinh;
– Tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh của nhà đầu tư;
– Tài khoản ký quỹ của nhà đầu tư;
– Việc bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh;
………………

Tải thông tư: TẠI ĐÂY

3. Điều kiện khấu trừ thuế đầu vào đối với trường hợp chi nhánh sử dụng tài khoản ngân hàng của công ty để giao dịch mua bán

Ngày 31/03/2017, Tổng cục thuế ban hành Công văn 1224/TCT-CS.

Theo công văn, trường hợp Chi nhánh sử dụng tài khoản ngân hàng của Công ty để giao dịch mua bán với khách hàng (bên bán/bên mua) theo quy định của pháp luật về ủy quyền trong sử dụng tài khoản thanh toán (hình thức ủy quyền bên thứ ba thanh toán qua ngân hàng, nếu có quy định cụ thể trong hợp đồng mua bán và bên thứ ba là một pháp nhân hoặc thể nhân thì cũng được xem là thanh toán không dùng tiền mặt).

                          Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet

Chi nhánh có thông báo đầy đủ cho khách hàng và trong Hợp đồng, phụ lục hợp đồng mua bán có quy định cụ thể về điều kiện thanh toán ủy quyền này thì bên mua được xem xét khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định.

4. Chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

                                  Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet

Công văn 1220/TCT-CS được ban hành vào ngày 31/03/2017, hướng dẫn về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Theo công văn:

• Thuế GTGT

– Giá tính thuế GTGT là giá chuyển nhượng bất động sản trừ (-) giá đất được trừ để tính thuế GTGT.

Giá đất được trừ thực hiện theo quy định tại Khoản 10 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC.
– Trường hợp không xác định được giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng thì giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng là giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại thời điểm ký hợp đồng nhận chuyển nhượng.

– Trường hợp Chi nhánh công ty kê khai giá chuyển nhượng bất động sản không phù hợp thì Cục Thuế được quyền ấn định giá chuyển nhượng và giá đất được trừ theo quy định tại Điều 25 Thông tư số 156/2013/TT-BTC nêu trên.

• Thuế TNDN

Chính sách thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng quyền sử đất thì căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Thông tư số 78/2014/TT-BTC.

Diễn đàn Webketoan