• 20 trách nhiệm của CFO
  • 20 trách nhiệm của CFO

  • Dưới đây là danh mục tổng hợp 20 trách nhiệm của CFO trong doanh nghiệp: 1. Lập kế hoạch & phân tích tài chính (FP&A) Giám sát sự phát triển của các kế hoạch tài chính, ngân sách & dự báo để hỗ trợ cho việc ra quyết định chiến lược. 2. Báo...