20 trách nhiệm của CFO

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Thursday 18/04/2024 - 432 lượt xem.

Dưới đây là danh mục tổng hợp 20 trách nhiệm của CFO trong doanh nghiệp:

1. Lập kế hoạch & phân tích tài chính (FP&A)
Giám sát sự phát triển của các kế hoạch tài chính, ngân sách & dự báo để hỗ trợ cho việc ra quyết định chiến lược.

2. Báo cáo tài chính
Đảm bảo việc lập các báo cáo tài chính chính một cách chính xác và kịp thời, bao gồm các báo cáo thu nhập, bảng cân đối kế toán, & báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

3. Kế toán
Quản lý chức năng kế toán, bao gồm ghi chép tài chính, giao dịch tài chính, cũng như tuân thủ các chuẩn mực & quy định kế toán.

4. Quản lý ngân quỹ
Tối ưu hóa tính thanh khoản của công ty, quản lý dòng tiền, giám sát các mối quan hệ ngân hàng & các hoạt động tài chính.

5. Quản lý rủi ro
Xác định, đánh giá & giảm thiểu rủi ro tài chính mà tổ chức phải đối mặt, bao gồm rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng & rủi ro hoạt động.

6. Phân bổ vốn
Xác định cách sử dụng hiệu quả nhất đối với nguồn tài lực, bao gồm đầu tư vào các dự án, mua lại và chi phí vốn.

7. Hệ thống tài chính & công nghệ
Thực hiện & duy trì hệ thống tài chính cũng như cơ sở hạ tầng công nghệ để hỗ trợ các hoạt động tài chính & báo cáo tài chính.

8. Quản lý thuế
Phát triển chiến lược thuế, quản lý tuân thủ thuế, tối ưu hóa hiệu quả thuế để giảm thiểu nghĩa vụ thuế & tiết kiệm tối đa.

9. Quan hệ nhà đầu tư
Liên lạc với các cổ đông, chuyên gia phân tích và các bên liên quan khác về hoạt động tài chính, chiến lược & triển vọng của công ty.

10. Báo cáo tuân thủ
Đảm bảo tuân thủ các quy định tài chính, luật pháp và các yêu cầu báo cáo, bao gồm hồ sơ của UBCKNN & các tiêu chuẩn kiểm toán.

11. Quản lý tài chính chiến lược
Cung cấp lãnh đạo tài chính & hướng dẫn tài chính để hỗ trợ các mục tiêu cũng như mục tiêu chiến lược tổng thể của công ty.

12. Quản trị doanh nghiệp
Đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc quản trị doanh nghiệp, các tiêu chuẩn về đạo đức & thực hành tốt nhất trong quản lý tài chính.

13. Mua lại & Sáp nhập (M&A)
Đánh giá khả năng sáp nhập, mua lại, và bán bớt tài sản, và dẫn dắt tài chính bằng sự tích cực & nỗ lực hội nhập.

14. Giao tiếp tài chính
Truyền đạt kết quả tài chính, số liệu hiệu suất, cũng như những hiểu biết quan trọng cho các bên liên quan trong và ngoài, bao gồm cả thành viên hội đồng quản trị & giám đốc điều hành.

15. Lãnh đạo & quản lý nhóm
Lập và dẫn dắt một đội ngũ tài chính hiệu suất cao, cung cấp cố vấn, huấn luyện & nhiều cơ hội phát triển chuyên nghiệp.

16. Quản lý hiệu suất
Thiết lập các KPI tài chính, số liệu và tiêu chuẩn để đo lường & đánh giá hiệu suất tài chính của công ty cũng như tiến độ hướng tới mục tiêu.

17. Chiến lược công ty
Đóng góp vào việc phát triển & thực hiện chiến lược tổng thể của công ty, tận dụng những hiểu biết và phân tích tài chính.

18. Quản lý chi phí
Xác định cơ hội để tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả & tăng cường lợi nhuận trên tất cả các khía cạnh của doanh nghiệp.

19. Dự báo & phân tích kịch bản
Tiến hành dự báo tài chính & phân tích kịch bản để dự đoán kết quả tiềm năng, đánh giá rủi ro và có thể đưa ra quyết định.

20. Cải tiến liên tục
Thúc đẩy văn hóa cải thiện liên tục trong các quy trình, hệ thống và hiệu suất tài chính để nâng cao tạo ra giá trị & tính bền vững.

(Nguồn: 20 CFO Reponsibilities của FMWC – Bảo Vy biên dịch)

Xem thêm các bài viết khác tại mục: Kế toán quản trị & Tài chính DN

Diễn đàn Webketoan

Tags: